تخت خواب شامل تخت خواب های دو نفره ،تخت خواب یک نفره ،تخت دو طبقه،تخت کودک و نوجوان و…