امروزه با گسترش سالن های آرایشی و آرایشگاه ها، نیاز به تجهیزات آرایشگاهی چندین برابر شده است. وجود انواع صندلی ها، میزها، آینه ها و دیگر تجهیزات سبب گردیده تولیدکنندگان بسیاری روی به این سمت بیاورند.